Informacje ogólne

Kierownik studiów dr Kamila Kuros-Kowalska

 

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – LOGOPEDIA

STUDIA POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. DR HAB. STANISŁAWA GRABIASA

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, nadają uprawnienia logopedy i mają charakter interdyscyplinarny. Program obejmuje moduły: logopedyczny, językoznawczy, medyczny, pedagogiczny i psychologiczny – w sumie 612 godziny, w tym 350 godzin ćwiczeń. W programie uwzględniono ćwiczenia laboratoryjne i praktyki logopedyczne (185 godzin), prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie. W ramach studiów słuchacze zobowiązani są do opracowania pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej i części praktycznej, która stanowi potwierdzenie merytorycznego i metodycznego przygotowania słuchacza do wykonywania zawodu. Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych, specjalność: Logopedia.

Czas trwania: 4 semestry


Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – NEUROLOGOPEDIA

STUDIA POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. DR HAB. MED. GRZEGORZA OPALI

Studia przygotowują logopedów do pracy z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i nadają uprawnienia do prowadzenia diagnozy, profilaktyki i terapii neurologopedycznej, m.in. pracy z dziećmi z nieprawidłowych ciąż i porodów, z zespołami genetycznymi oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują moduły przedmiotowe: medyczne, logopedyczne, neuropsychologiczne oraz językoznawcze i pedagogiczne (w sumie 314 godzin) i są ułożone w układzie: I semestr – neurologopedia dorosłych i osób starszych, II semestr – neurologopedia dzieci i młodzieży. W programie studiów uwzględniono ćwiczenia i praktyki logopedyczne (157 godziny) prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, poradnie oraz ośrodki szkolno-wychowawcze. Studia adresowane są do logopedów, którzy ukończyli podyplomowe studia logopedyczne lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną. Zajęcia audytoryjne będą odbywały się w soboty i niedziele (średnio co dwa tygodnie), zaś zajęcia praktyczne w placówkach zdrowia – w tygodniu. Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych doskonalących, specjalność: Neurologopedia.

Czas trwania: 2 semestry


Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – SURDOLOGOPEDIA

STUDIA POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. DR HAB. MED. HENRYKA SKARŻYŃSKIEGO

Celem kształcenia w zakresie Surdologopedii jest teoretyczne i praktyczne przygotowania logopedów do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu o różnej etiologii. Studia znacznie poszerzają wiedzę na temat usprawniania komunikacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Surdologopeda jest przygotowany do prowadzenia terapii osób z dysfunkcjami narządu słuchu, m.in. w zakresie kształcenia języka u dzieci z prelingwalnymi znacznymi i głębokimi ubytkami słuchu (266 godzin, w tym ćwiczenia i praktyki surdologopedyczne: 160 godzin). Absolwent zdobywa zarówno wiedzę na temat zaburzeń mowy występujących u osób z zaburzeniami słuchu, jak i uzyskuje przygotowanie niezbędne do opracowania strategii postępowania surdologopedycznego z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy. Celem studiów jest uzyskanie teoretycznej wiedzy i praktycznych podstaw niezbędnych do specjalizacji w zakresie surdologopedii. Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych doskonalących, specjalność: Surdologopedia.

czas trwania: 2 semestry

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 NIE PLANUJEMY OTWARCIA SURDOLOGOPEDII