dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk

Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk jest zatrudniona w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Jest autorką blisko trzystu publikacji naukowych, w tym standardów postępowania logopedycznego w przypadku afazji, pragnozji, alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji, zespołu zamknięcia, zespołu psychoorganicznego czołowego, schorzeń neurodegeneracyjnych i zespołu Aspergera. W Uniwersyteckiej Pracowni Logopedycznej konsultuje i prowadzi terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy PAN, była członkiem grupy ekspertów tworzących program specjalizacji w zakresie neurologopedii, członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym z neurologopedii, pełniła też obowiązki krajowego konsultanta w dziedzinie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia, a obecnie działa w pracach zespołu ds. akredytacji jednostek prowadzących specjalizację w neurologopedii. Przez trzy kadencje sprawowała funkcję Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a od roku 2017 jest Przewodniczącą Towarzystwa i Redaktorem Naczelnym „Logopedii” i Biuletynu Logopedycznego”. Należy do komitetów redakcyjnych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, działa w Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej Komisji Nauk Medycznych Lubelskiego Oddziału PAN, jest  członkiem Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Patronackiej Fundacji 21. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego została oznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2007), za książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST” (Wydawnictwo UMCS, 2012), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe, otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP (2014), a za pracę dydaktyczną – Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016).