dr hab. prof. UP Mirosław Michalik

dr hab. Mirosław Michalik – profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, autor ponad stu publikacji naukowych, w tym pięciu monografii autorskich, redaktor naczelny serii „Studia Logopaedica” oraz „Neurolingwistyki Praktycznej”, członek Rad Naukowych i Rad Recenzenckich kilkunastu czasopism. Brał udział
w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pełnił m.in. funkcję biegłego sądowego z zakresu logopedii oraz redaktora naczelnego „Nowej Logopedii”.

Jednym z jego głównych zainteresowań naukowych jest zjawisko niemówienia, które analizuje także jako logopeda-praktyk pracujący terapeutycznie z dziećmi dotkniętymi głębokimi zaburzeniami mowy. Bada również z perspektywy metodologicznej i lingwistycznej komunikację alternatywną i wspomagającą (AAC). Był współpomysłodawcą i kierownikiem pierwszych w Polsce kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu niemówienia i AAC, prowadzonych w krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym.