dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska

Danuta Pluta-Wojciechowska, doktor habilitowany (językoznawstwo stosowane, specjalność logopedia), profesor Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Języka Polskiego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Dialektologii i Logopedii. Jej główne zainteresowania naukowe i praktyczne dotyczą zaburzeń mowy u osób z dyslalią obwodową, np. z rozszczepem wargi i podniebienia, ankyloglosją, wadą zgryzu, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów.  Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Badała także mowę osób z rozszczepem wargi i podniebienia z perspektywy lingwistyki kognitywnej. Opracowała własną metodę terapii zaburzeń wymowy nazywaną Strategiczną metodą usprawniania realizacji fonemów SMURF. Wydała 6 monografii i kilkadziesiąt artykułów. Przez kilkanaście lat była redaktorem naczelnym rocznika Forum logopedyczne, a także aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od 32 lat jest praktykującym logopedą.