NEUROLOGOPEDIA

Studia  Podyplomowe  Kwalifikacyjne Logopedii  i  Medialnej Emisji Głosu
specjalnośćNEUROLOGOPEDIA

 KIEROWNIK STUDIÓW:  dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska

Studia przygotowują logopedów do pracy z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i nadają uprawnienia do prowadzenia diagnozy, profilaktyki i terapii neurologopedycznej, m.in. pracy z dziećmi z nieprawidłowych ciąż i porodów, z zespołami genetycznymi oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują moduły przedmiotowe: medyczne, logopedyczne, neuropsychologiczne oraz językoznawcze i pedagogiczne (w sumie 314 godzin) i są ułożone w układzie: I semestr – neurologopedia dorosłych i osób starszych, II semestr – neurologopedia dzieci i młodzieży. W programie studiów uwzględniono ćwiczenia i praktyki logopedyczne prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, poradnie oraz ośrodki szkolno-wychowawcze. Studia adresowane są do logopedów, którzy ukończyli podyplomowe studia logopedyczne lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną. Zajęcia audytoryjne będą odbywały się w soboty i niedziele (średnio co dwa tygodnie), zaś zajęcia praktyczne w placówkach zdrowia – w tygodniu. Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych doskonalących, specjalność: Neurologopedia.

CZAS TRWANIA:  2 semestry

DATA ROZPOCZĘCIA:  luty 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  od 15.10.2018 r. do 31.01.2019 r.

ZASADY NABORU:  o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym (Podanie_2018)
  • klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (RODO)
  • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu logopedii lub kserokopia świadectwa ukończenia podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu logopedii (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów)
  • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich/magisterskich (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów)
  • Życiorys (forma dowolna)
  • dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
  • kserokopia dowodu osobistego wykonana na jednej stronie

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
pokój 08 (poziom -1)
e-mail: logopedia@us.edu.pl
tel.: 32 2009 436
tel. kom.: 516 900 823

OPŁATY:

  • 1.840,00 zł – opłata semestralna wnoszona w całości z góry za cały semestr. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu opłaty na rachunek Uczelni.
  • 1.940,00 zł – opłata semestralna, wnoszona w trzech częściach (podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru), w wysokości odpowiednio: 33% (640,20 zł), 33% (640,20 zł), 34% (659,60 zł) kwoty należnej opłaty. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu opłaty na rachunek Uczelni.

LIMIT PRZYJĘĆ:  Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

DODATKOWE INFORMACJE:

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Plac Sejmu Śląskiego 1) oraz w specjalistycznych placówkach na terenie województwa śląskiego.