Projekty badawcze

 • Czynności prymarne (biologiczne i wcześniejsze niż mowa, np. jedzenie, oddychanie) a artykulacja.
 • Biologiczne uwarunkowania języka i zachowań językowych.
 • Pojęcia i dialog w dyskursie zaburzonym.
 • Językowy obraz świata u osób z zaburzeniami mowy.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna osób z zaburzeniami mowy.
 • Badania w logopedii artystycznej.
 • Metodyka prowadzenia terapii zaburzeń realizacji fonemów
 • Badanie postaw społecznych wobec jąkania i giełkotu (w ramach międzynarodowego projektu IPATHA: International Project on Attitudes Toward Human Attributes).
 • Sytuacja szkolna dziecka jąkającego się – badania standaryzacyjne kwestionariusza: „Dokuczanie i znęcanie nad jąkającymi się dziećmi” (TBQ-R, Teasing and Bulling Questionnaire for Children Who Stutter – Revised).
 • Zmiana postaw wobec jąkania – badanie eksperymentalne wśród nauczycieli i studentów.
 • Standaryzacja i normalizacją baterii testów logopedycznego do diagnozy jąkania– polskiej wersji the Bahavior Assessment Battery (BAB) – wersje dla dzieci i dorosłych.
 • Projekt opracowania międzynarodowych wytycznych (evidence-based – opartych na dowodach naukowych), dotyczących skutecznego wspierania osób jąkających się z użyciem kwestionariusza PASS-AD (Personal Appraisal of Support for Stuttering Indywidualna ocena wsparcia w przypadku jąkania, K. O. St. Louisa).