Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt.: „Logopedia śląska (i nie tylko) w badaniach naukowych i praktyce”

6 marca 2015 roku odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Logopedia śląska (i nie tylko) w badaniach naukowych i praktyce, zorganizowane przez Logopedyczne Seminarium Naukowe i Koło Doktorantów działające w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Pomysłodawczynią projektu jest dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska.

Logopedyczne Seminarium Naukowe jest projektem promującym śląską logopedię. Celem seminarium jest upowszechnianie logopedycznych badań naukowych prowadzonych przede wszystkim na Śląsku. Pomysł ten narodził się w Instytucie Języka Polskiego, gdzie od wielu lat prowadzone są działania promujące nowoczesną logopedię w jej wymiarze teoretycznym i praktycznym. Celem tego seminarium było zapoznanie uczestników z nowoczesnymi badaniami prowadzonymi na Śląsku (nie tylko) w dziedzinie logopedii, ale również dyscyplin pokrewnych.

Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili zarówno doświadczeni naukowcy jak i młodzi badacze.

Uroczystego otwarcia Seminarium dokonała dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa, dyrektor Instytutu Języka Polskiego.

W pierwszej części Seminarium prelegenci wygłosili następujące referaty:

  • dr hab. prof. Mirosław Michalik: Logopedyczne konceptualizacje, butiki i rabunki – szkic metodologiczny,
  • dr hab. prof. APS Sławomir Śniatkowski: Logopedia, lingwistyka edukacyjna, neurodydaktyka – trzy metodologie w kontekście skutecznej komunikacji językowej,
  • dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska: Głoska jako przedmiot badań i terapii. Metodologia diagnozy i terapii,
  • doc. dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera, dr n. med. Beata Kazek: Padaczka a komunikacja.

Pierwszą część seminarium zakończyła burzliwa dyskusja dotycząca wygłoszonych referatów, po czym nastąpiła krótka przerwa.

Podczas drugiej części Seminarium prelegenci omówili następujące zagadnienia:

  • dr hab. Irena Polewczyk: Diagnoza percepcji słuchowej – od badań do praktyki,
  • mgr Barbara Jeziorczak, dr Katarzyna Węsierska: Diagnozowanie jąkania u dzieci – prezentacja narzędzia diagnostycznego,
  • dr n. med. D. Piekaj-Stefańska:Współpraca foniatry i logopedy w zakresie emisji głosu,
  • mgr Małgorzata Spendel: Neurologiczne podstawy diagnozy i terapii logopedycznej,
  • mgr Agnieszka Wilk: Zakłócenia artykulacji warunkowane prognatyzmem i ankyloglosją. Studium przypadku dziewięcioletniego chłopca,
  • mgr Edyta Ozga: Komunikowanie się dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, czyli o potrzebie pogłębionych badań logopedycznych.

Wygłoszone referaty również stały się okazją do naukowej dyskusji, w której wzięli udział zarówno zaproszeni wykładowcy, młodzi naukowcy, jak i uczestnicy Seminarium. Podsumowania drugiego Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego dokonała dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, która wykazała jak ważny jest dialog między teoretykami i praktykami w dziedzinie logopedii oraz jak ważna jest współpraca ze specjalistami pokrewnych dyscyplin mających wpływ na rozwój mowy.

mgr Aleksandra Listwoń